Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άδεια χρήσης ιστοσελίδας
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε υλικό για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης μόνο καθώς και να εκτυπώσετε υλικό από την ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω σε αυτή τη σελίδα.
Δεν πρέπει να:
– αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα www.lifehacker.gr (συμπεριλαμβανομένων αναδημοσίευση σε μια άλλη ιστοσελίδα)
– προβείτε σε πώληση, ενοικίαση υλικού από την ιστοσελίδα www.lifehacker.gr
– παρουσιάσετε οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα σε δημόσιο ή άλλο χώρο
– αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή εκμεταλλευτείτε άλλης μορφής υλικό για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς
– επεξεργαστείτε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε υλικό σε αυτό το δικτυακό τόπο
– αναδιανέμενετε υλικό από την ιστοσελίδα της Lifehacker® εκτός από το υλικό που ειδικά και ρητά διατίθεται για αναδιανομή.
Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά κατασκευασμένο και διαθέσιμο για αναδιανομή, αυτό μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο εντός του οργανισμού ή της επιχείρησής σας.

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, βλάβη στο δικτυακό τόπο ή την απομείωση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε τρόπο είναι παράνομη, δόλια ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχή, μετάδοση, αποστολή ή χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, δούρειων ίππων, worms, λογισμικό ανίχνευσης πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δεν πρέπει να διενεργήσετε οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη δραστηριότητα συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων scrapping, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων) ή σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένου αποστολή μαζικών email.

Περιορισμένη πρόσβαση
Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας αυτής είναι περιορισμένη και διατηρείται το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση και σε άλλους τομείς αυτής της ιστοσελίδας, ή και το σύνολο αυτής της ιστοσελίδας. Αυτό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Lifehacker®.
Εάν η Lifehacker® σας παρέχει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή άλλο κωδικό (όπως κουπόνι έκπτωσης) για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες ζώνες του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι εμπιστευτικά δεδομένα. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά υπηρεσιών σε τρίτους.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας αποστέλλοντας email στο οποίο να αιτήστε την διαγραφή σας από το αρχείο της Lifehacker. Αυτή η ενέργεια είναι στην αποκλειστική κρίση σας χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο Χρήστη
Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ως «περιεχόμενο χρήστη” νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που θα υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.
Το “Περιεχόμενο Χρήστη” σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και δεν πρέπει να είναι σε θέση να δώσει αφορμή για νομική δράση εναντίον σας ή από την Lifehacker® ή από τρίτους (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Αρμόδια για οποιεσδήποτε διαμάχες είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο χρήστη με την ιστοσελίδα που είναι ή υπήρξε ποτέ αντικείμενο τυχόν απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλη παρόμοια καταγγελία.
Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλεται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αποθηκεύεται σε servers, ή που φιλοξενείται ή δημοσιεύεται επάνω σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Η Lifehacker® επιφυλάσσεται για δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το “περιεχόμενο χρήστη” και δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί την υποβολή του εν λόγω περιεχομένου, ή δημοσίευση του εν λόγω περιεχομένου αυτού στο δικτυακό τόπο www.lifehacker.gr.

Καμία εγγύηση
Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται “ως έχει” (as is) χωρίς οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Η Lifehacker® δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα εφόσον αυτά αποτελούν προϊόν “ανθρώπινης νόησης” και είνα τρωτές.
Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Lifehacker® δεν εγγυάται ότι:
– αυτή η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμη
– οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πάντοτε πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές (μη ξεχνάτε τις περιπτώσεις παραβίασης deface/hacking).
Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελεί, ή προορίζεται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Οποιεσδήποτε συμβουλές ή ενέργειες που παρέχονται δεν είναι δωρεάν και πάντοτε ακολουθούνται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια ή αποδείξεις ή συμφωνητικά).
Ωστόσο η Lifehacker® έχει λάβει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για να διατηρήσει τη συνεχή ασφάλεια και εγγύυση των υπηρεσιών με αποδεδειγμένα μέσα όπως την παροχή πιστοποιητικών ασφαλούς σύνδεσης SSL και άλλους γνωστούς μηχανισμούς.

Περιορισμοί ευθύνης
Η Lifehacker® δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς σε σχέση με το περιεχόμενο της, ή τη χρήση της, ή αλλιώς σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο:
– για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία
– για τυχόν απώλειες επιχειρηματικών δεδομένων
– την απώλεια εσόδων, κερδών ή προσδοκώμενων κερδών, απώλεια συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.
Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμα και αν στην Lifehacker® έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανή απώλεια.

Εξαιρέσεις
Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίησης ευθυνών δεν αποκλείει ή περιορίζει ότι εγγύηση υπονοείται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσει ή να περιορίσει και τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποποιείται των ευθυνών που μπορεί να αποκλείσει ή ωα περιορίσει την Lifehacker® για ευθύνες που προκύπτουν από όλα τα παρακάτω:
– θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια
– απάτη ή δόλια παραπλάνηση από την πλευρά της Lifehacker®
ζήτημα το οποίο θα ήταν παράνομο ή παράνομη δραστηριότητα για την Lifehacker® για να αποκλείσει ή να περιορίσει, ή να επιχειρήσει ή να επιδιώξει ή να αποκλείσει ή να περιορίσει, την ευθύνη της.

Εύλογες απόρροιες
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίησης είναι λογικές.
Αν δεν πιστεύετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη
Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, ότι η Lifehacker® έχει συμφέρον να περιορίζει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των εργαζομένων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρει καμία αξίωση έναντι προσωπικά των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων της σε σχέση με οποιεσδήποτε απώλειες υποστείτε από αυτή την ιστοσελίδα.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο θα προστατεύσει την Lifehacker® και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, εκδοχείς και υπεργολάβους, καθώς και την ίδια την Lifehacker®.

Αποζημίωση
Με το παρόν καλείστε να αποζημιώσετε την Lifehacker® για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά νομικών εξόδων και τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν από τη Lifehacker® σε τρίτο πρόσωπο για το διακανονισμό μιας αξίωσης ή διαφωνία με τη συμβουλή νομικών συμβούλων) που πραγματοποιήθηκαν ή που υπέστησαν από οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση που έχετε παραβιάσει σε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης.

Πολιτική Ορθής Χρήσης
Ο πελάτης συμφωνεί με τα εξής:
Ανάλογα με το επίπεδο χρήστη ή το συνδρομητικό πρόγραμμα, κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του μια συγκεκριμένη ποσότητα πόρων του διακομιστή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν συνεχώς περισσότερους πόρους από όσους τους επιτρέπονται, κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη ή να ανασταλούν προσωρινά οι λογαριασμοί τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης του οποίου ο λογαριασμός ανακαλύπτεται ότι χρησιμοποιείται για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς, θα τερματίζεται αμέσως.

Κάθε χρήστης που ανακαλύπτεται να φιλοξενεί ιστοσελίδες phishing ή επικίνδυνο λογισμικό στο διακομιστή θα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές.

Κάθε χρήστης που ανακαλύπτεται να εξαπολύει επιθέσεις DDoS ή να επιδίδεται σε πρόσθετη κατάχρηση του δικτύου θα αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές.

Οι χρήστες που δεν γνωρίζουν πόση ποσότητα πόρων χρησιμοποιούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή για βοήθεια στην παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσής τους.

Οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν αμέσως με τον διαχειριστή εάν έχουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τις ενέργειες ενός άλλου χρήστη στον διακομιστή.

Όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις όποιες τροποποιήσεις και η Lifehacker διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή.

Οι χρήστες δεν πρέπει να έχουν email στο διακομιστή μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει το πακέτο της υπηρεσίας ή του αγοραστή.

Απαγορεύεται η πώληση λογαριασμών shared hosting σε άλλα άτομα. Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πακέτο μεταπωλητή αν θέλει να μεταπωλήσει υπηρεσίες φιλοξενίας.

Ο πελάτης είναι ενήμερος για αυτό και αποδέχεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση χώρου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφοράς δεδομένων (εύρος ζώνης) που παρέχεται από την Lifehacker για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αρχεία που δεν σχετίζονται άμεσα με όσα απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να φορτωθούν, να μεταφορτωθούν ή να αποθηκευτούν στον χώρο που προσφέρει ο πελάτης. Σε κάθε περίπτωση, η Lifehacker διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση οποιαδήποτε αρχεία που δεν σχετίζονται άμεσα με αυτά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, προκειμένου να μειώσει τον χρησιμοποιούμενο χώρο στο επιτρεπόμενο.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τον χώρο και το εύρος ζώνης που χρησιμοποιούν ο ίδιος και οι άλλοι χρήστες του λογαριασμού του στους διακομιστές της Lifehackerς, ώστε να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα ποσά. Η Lifehacker διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη, να χρεώσει για τη χρήση πρόσθετων πόρων ή ακόμη και να ακυρώσει οριστικά την υπηρεσία, εάν ο Πελάτης υπερβεί τους προβλεπόμενους περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η Lifehacker διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αρχεία προκειμένου να επαναφέρει τον χρησιμοποιούμενο χώρο στα επιτρεπτά επίπεδα.

Ο Πελάτης κατανοεί ότι η Lifehacker μπορεί περιστασιακά να τον αναγκάσει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του για λόγους ασφαλείας.

Απαγορεύεται η εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως έγκριση για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του λογαριασμού.

Παραβιάσεις των παρόντων όρων χρήσης
Με την επιφύλαξη η Lifehacker® άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν παραβιάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις με οποιοδήποτε τρόπο, η Lifehacker® μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα, να σας απαγορεύει από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, εμποδίζοντας υπολογιστές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας και να του ζητήσει να εμποδίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή / και την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον σας ή την αυτόφωρη σύλληψή σας από τις αρμόδιες ελληνικές ή ευρωπαϊκές αρχές.

Αναθεώρηση / Επικαιροποίηση
Η Lifehacker® μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς καμία ειδοποίηση. Αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλώ ελέγξτε αυτή τη σελίδα τακτικά για να διασφαλίσετε ότι θα είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση
Η Lifehacker® μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο σε όλους όσους ασχολούνται με τα δικαιώματα ή/και  υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς ειδοποίηση ή τη συγκατάθεσή σας.
Εσείς δεν μπορείτε να μεταφέρετε, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο σε όσους ασχολούνται με τα δικαιώματα και / ή υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διαιρετότητα
Αν μια διάταξη αυτών των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή αποδειχθεί ότι είναι παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή ένα τμήμα της μπορεί διαγραφεί, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι πρέπει να διαγραφεί, και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Lifehacker® σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δίκαιο και δικαιοδοσία
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα).

Αποστολή Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM)
Αποδέχεστε ότι κατά τη χρησιμοποιήση των υποδομών τις Lifehacker δεν πρόκειται να προβείτε σε αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με ενδεχόμενο σκοπό ή δόλο.

Καταχωρίσεις και άδειες
Η Lifehacker® είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο ΓΕΜΗ και είναι ελληνική επιχείρηση. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και οποιοδήποτε υλικό (κείμενο, φωτογραφίες, video, άλλο ψηφιακό υλικό, λογοτύπα, κατοχυρωμένα σήματα τρίτων επιχειρήσεων) μπορεί να τηρεί υπό αδειών χρήσης και χρησιμοποιείται απολύτως νόμιμα με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά