Τι είναι το SWOT Analysis και γιατί χρειάζεται στην επιχείρησή σας

Τι είναι το SWOT Analysis και γιατί χρειάζεται στην επιχείρησή σας

Η SWOT  ανάλυση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και της ετοιμότητας μίας επιχείρησης. Γίνεται στα πλαίσια του βραχυπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού της επιχείρησης.  Με την μέθοδο αυτή αναλύονται τα δυνατά σημεία (Strengths), οι αδυναμίες (Weaknesses) της επιχείρησης, οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που της παρουσιάζονται. Η ανάλυση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών της επιχείρησης αφορά κυρίως το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ, αντίθετα, η ανάλυση των  απειλών και ευκαιριών αφορά την μελέτη του εξωτερικού κυρίως περιβάλλοντος (Πολιτικό, Νομικό, Κοινωνικό, Οικονομικό, Δημοσιονομικό κλπ.) Στη μέθοδο αυτή λαμβάνονται σοβαρά υπ’οψιν οι απόψεις και γνώμες των στελεχών της διοίκησης της επιχείρησης που λαμβάνονται κυρίως μέσω συνεντεύξεων που βοηθούν στην συγκέντρωση πληροφοριών που συλλέγονται από κάποιες ερωτήσεις που τους υποβάλλονται. Τα δεδομένα αυτά οργανώνονται και ταξινομούνται σε ομάδες που αφορούν τα επιμέρους κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση.

Τι θα μπορούσε να αποτελεί μία δειγματοληπτική εξέταση SWOT;

  • Αριθμός Ανταγωνιστών;
  • Ποιοι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι στον χώρο μου;
  • Μέγεθος κάθε ανταγωνιστή (μικρός, μεγάλος, τεράστιος)
  • Ποιες αγορές μοιράζεται μαζί μου;
  • Συνολική Λίστα με όλους αυτούς;
  • Υπολογισμός Μεγέθους των επιχειρήσεων βάσει εσόδων, κερδών, και εκτίμηση των μεριδίων αγοράς που ελέγχουν.
  • Πόσοι ανταγωνιστές αποχώρησαν τα τελευταία 1,2,3,4,5 χρόνια;
  • Γιατί έφυγαν; Έφυγαν οικειοθελώς ή δήλωσαν πτώχευση;
  • Τέλος είναι αρκετά χρήσιμο να γίνεται αναπληροφόρηση και ενημέρωση των στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν την εσωτερική προσπάθεια βελτίωσης της εταιρίας ώστε να αντιληφθούν βαθύτερα τον σκοπό των μελετών αυτών αλλά και να εισπράξουν την ηθική ικανοποίηση από την συμβολή τους στην συμμετοχή βελτίωσης της επιχείρησης.

Γιατί SWOT;

Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορείτε να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης, να επενδύσετε πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτείτε τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Από την άλλη, μπορείτε να αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν. Είναι στο χέρι σας να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις “απειλές” σε “ευκαιρίες”.

Εξάλλου λέγεται, ότι κάθε απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία!

Email: Κανόνες και Καλές Πρακτικές
Mobiles Websites/Eshops. Αξίζει τον κόπο;

Related Posts